Partijstandpunten Open Vld

Armoedebeleid

Als werkdefinitie vullen we armoede in als volgt:
‘Er is armoede wanneer de inkomsten ontoereikend zijn voor de noodzakelijke uitgaven om menswaardig te leven.’
Als de middelen ontoereikend zijn kan worden ingegrepen aan de kant van de inkomsten dan wel aan de kant van de uitgaven.
Open-VLD past beide strategieën toe.

  • 1. Arbeid creëren
  • 2. Werken aantrekkelijker maken 
  • 3. Activeren, mobiliseren 
  • 4. Hervorming Arbeidsmarkt
  • 5. Gelijke kansen voor achtergestelde groepen
  • 6. Hervorming sociale zekerheid
  • 7. De Tegemoetkomingen binnen de eerste laag van de hervormde sociale zekerheid voorgesteld in resolutie 226 personen met een handicap.
    Sociale bijstand: Leefloners: Binnen een gezin kan het totaalbedrag uit (equivalente) leeflonen geplafonneerd worden op een menswaardig inkomen. In gezinnen met meerdere volwassen, die meerdere leeflonen combineren, kan het totaalbedrag geplafonneerd worden op het niveau van een menswaardig bestaan.

Onderwijs

De lat hoger

– leerplichtleeftijd naar 3 jaar; 2 weken minder zomervakantie en 1 week langer herfst- en krokusvakantie

–  Nederlands is de onderwijstaal en de basis voor al het leren. 

– We zetten in op de essentie in het basisonderwijs: Nederlands en wiskunde. 

– We leggen de lat hoger met de stelselmatige uitbreiding van de Vlaamse toetsen. 

– Ook in het onderwijs heeft AI een plaats. 

– We investeren meer in beroeps- en technisch onderwijs en laten bedrijven 

– Duaal leren moet de standaardopleiding zijn voor zuiver arbeidsmarktgerichte beroepsopleidingen. 

– We stimuleren STEM-opleidingen financieel om zo tegemoet te komen aan de grote vraag naar zowel kort- als langgeschoolde STEM-profielen op de arbeidsmarkt. 

( STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM); STEM omvat een brede waaier aan technologische, technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen)

Sterk onderwijs begint bij sterke leerkrachten

– meer praktijkgerichte lerarenopleiding 

– We moedigen zij-instromers aan. 

– aantrekkelijker om de stap naar het onderwijs te zetten door 

– de administratieve drempels aan te pakken pakken we 

– 20 jaar anciënniteit kunnen meenemen. 

– gepaste opleidingen op maat voor zij-instromers.

– We voorzien in een mobiliteitsbudget voor leerkrachten. 

– Een vrij te besteden mobiliteitsbudget waarbij bijvoorbeeld kan ingezet worden op e-bikes. Minder filegevoelig en bovendien meer duurzaam.

We laten iedereen vrij, niemand achter

– Leerlingen volgen het onderwijs dat het best bij hen past. We steunen inclusie in het gewoon onderwijs en versterken tegelijk het buitengewoon onderwijs. 

– We willen kinderen met alle achtergronden naar opvang en het kleuteronderwijs begeleiden. 

Een inclusieve samenleving heeft aandacht voor elk kind. We stimuleren een hechte samenwerking tussen de verschillende basisvoorzieningen en zetten hier meer op in (gezinsondersteuning, kinderopvang en kleuterschool) samen met de lokale besturen.

– De studiekeuze van een jongere mag nooit afhangen van de kostprijs van de opleiding. 

– Gezonde en warme schoolmaaltijden. Kosteloos voor kansarme leerlingen

– Een grondige herziening van het systeem van leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs is noodzakelijk. 

– Woensdagnamiddagaanbod in scholen, uitgebreid aanbod aan sport en cultuur voor alle leerlingen – bijspijkerlessen voor kinderen die daar nood aan hebben.

– We werken samen om schoolverlaters zonder diploma te voorkomen.

beter en structureel samenwerken van alle betrokken partners (school, lokaal bestuur, ouders, andere instanties) met als doelstelling te voorkomen dat jongeren de school verlaten zonder diploma. 

In eerste instantie werken we preventief door in te zetten op ouderbetrokkenheid, kwaliteitsvolle vroege scholing (bv. leerplichtverlaging, focus op Nederlands en Wiskunde, hoge verwachtingen) en flexibele leerwegen in het secundair onderwijs (bv. duaal leren, begeleiding op maat). We voeren daarbij steeds een strikt aanwezigheidsbeleid. 

In tweede instantie treden we sanctionerend op indien ouders hun jonge kinderen onvoldoende naar school sturen of bij hardnekkige spijbelaars. We spelen daarbij kort op de bal.

Meer onderwijs, minder regels

– We gaan voor een modern hr-beleid met een flexibel personeelsstatuut en minder paperassen. 

– We werken administratieve drempels weg. 

– Levensbeschouwelijke vakken worden een keuzevak en niet langer verplicht in het officieel onderwijs. 

Daarom mogen ze enkel aangeboden worden buiten de schooluren. Hiervoor passen we de grondwet aan.

Sterk hoger onderwijs

– Het hoger onderwijs moet correct gefinancierd worden. 

– Het tekort aan artsen, tandartsen en dierenartsen werken we weg. 

– We pakken het toenemend tekort aan studentenhuisvesting aan. 

– Versnelde indexering van studietoelagen. 

– Het volwassenonderwijs is een belangrijke schakel in levenslang leren. Zeker voor meer kwetsbare groepen. Daarom herwaarderen we het volwassenonderwijs waarbij samenwerking met andere actoren cruciaal is. De centra voor basiseducatie (LIGO) worden in de regelgeving erkend als een volwaardige partner vlak van NT2. 

Huisvesting

Meer eenvoud, efficiëntie en focus

Betreft Ruimtelijke Ordening, eenvoudigere realisatie daarvan, etc..

Eigenaars, kopers, huurders helpen

– We hervormen en verlagen de woonstbelastingen. 

– De miserietaks op relatiebreuken wordt afgeschaft en discriminaties worden weggewerkt. 

We maken huren betaalbaarder, specifiek gericht op mensen die werken of actief werk zoeken. We erkennen dat de huurmarkt voor veel mensen een grote financiële uitdaging vormt. Ons doel is om hen te ondersteunen door de toegang tot huurpremies of huursubsidies te verbeteren.

We vergroten de toegang tot de koop- en huurmarkt, in het bijzonder voor jongeren en alleenstaanden.  

– Iedereen heeft een gelijke kans op de huurmarkt. 

Om gelijke kansen te waarborgen voor iedereen, zetten we in op praktijktesten op de huurmarkt. Eventuele discriminatie kan zo objectief in kaart worden gebracht.