Partijstandpunten cd&v

Armoedebeleid

 • We streven naar een menswaardig inkomen voor iedereen. Hiervoor moet een groeipad worden voorzien, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de uitkeringen waar de kloof met de armoedegrens het grootst is, zoals voor personen met gezinslast. De welvaartsenveloppe is hierin een belangrijk instrument.
 • Het statuut ‘samenwonende’ moet hervormd worden, rekening houdend met de economische schaalvoordelen van samenhuizen maar zonder samenwonen te ontmoedigen. We moeten het statuut aanpassen in overeenstemming met nieuwe samenlevingsvormen zoals cohousing en zorgwonen.
 • Sociale voordelen en uitkeringen moeten zoveel mogelijk automatisch worden toegekend om non-take up te vermijden. Als een automatische toekenning niet mogelijk is, moet het ‘Only Once’-principe toegepast worden, waarbij mensen maar één keer bepaalde gegevens moeten doorgeven aan de overheid.
 • De toegang tot niet-digitale dienstverlening voor de overheidsdiensten en diensten van algemeen belang moet verankerd en gemonitord worden. Ook de toeleiding naar sociale rechten moet altijd via fysieke dienstverlening mogelijk zijn. Dan denken we aan de essentiële dienstverlening zoals in overheidsdiensten, sociale voorzieningen, ziekenhuizen, banken, postkantoren, energie- en telecomdiensten, het openbaar vervoer en mutualiteiten.
 • Elke stad of gemeente moet kunnen rekenen op voldoende brugfiguren die welzijnsnoden kunnen oppikken via de school en de nodige verbinding kunnen maken met het lokale welzijnsaanbod.
 • Verenigingen waar armen het woord nemen, maken het verschil in het leven van mensen in armoede en ondersteunen hen bij de participatie aan het beleid. Ze moeten kunnen blijven rekenen op structurele financiering. We willen dit aantal verder uitbreiden in de komende legislatuur.
 • We streven naar een nauwe samenwerking met en participatie van personen in armoede bij de formulering, uitwerking en evaluatie van het beleid rond armoedebestrijding, en dat op alle niveaus (Europees, federaal, Vlaams, lokaal).
 • Er moet een nieuw Bindend Sociaal Objectief komen dat bepaalt hoeveel bijkomende sociale huurwoningen een gemeente op haar grondgebied moet realiseren. Dat moet afdwingbaar zijn.
 • De ‘housing first’-projecten voor de meest kwetsbare daklozen moeten uitgerold worden in heel Vlaanderen en Brussel.
 • We vervroegen het moment voor globale schuldbehandeling en begeleiding, door werk te maken van een laagdrempelige, vrijwillige schuldenregeling naast de al bestaande collectieve schuldenregeling.
 • We moeten lokale besturen en middenveldorganisaties blijven aanmoedigen om samen een sociale kruidenier in te richten, zodat het systeem van de sociale kruidenier over heel Vlaanderen kan uitgerold worden. Ook het aanbieden van betaalkaarten vanuit de aanvullende steun van OCMW’s moet gepromoot worden.

Onderwijs

 • We willen respect voor leerkrachten
  • We trekken topprofielen aan in het onderwijs en behouden ze ook
  • We zorgen ervoor dat school maken een ploegsport is
  • We versterken de aanvangsbegeleiding voor zij-instromers
 • We respecteren de vrijheid van onderwijs
  • We blijven uitgaan van vertrouwen in de kracht van de vrijheid en autonomie van scholen en centra
  • Als regelgeving een te grote belemmering wordt, bieden we scholen meer regelluwe ruimte
  • We geven schoolbesturen de vrijheid om toegekende middelen in te zetten.  Minder ‘gekleurde’ middelen dus
 • We zorgen voor een boost van de onderwijskwaliteit
  • We keuren leerplannen enkel goed wanneer ze duidelijk meer ambitieuze doelen omvatten dan de eindtermen
  • We integreren het interuniversitair expertisecentrum voor ondersteuningsbeleid voor cognitief sterk functionerende leerlingen in Leerpunt
  • We garanderen dat scholen zullen kunnen blijven beschikken over de nodige middelen om hun IT-infrastructuur op peil te houden
  • We moeten weer voldoende aandacht garanderen voor kennisoverdracht

Wonen

 • Een gezonde woningmarkt, waar werkende gezinnen en alleenstaanden een eigen woning kunnen verwerven, met een sterke private huurmarkt en een volwaardig sociaal woningaanbod
 • Sociale woonlening voor de lagere inkomens, waarborgregeling voor kredietwaardige kandidaat-kopers met onvoldoende startkapitaal
 • Lagere registratiebelasting: Afschaffen recht op hypotheekvestiging en lokale differentiatie in onroerende voorheffing
 • Verzekering gewaarborgd wonen: Indexeren, inkomensgerelateerd maken, uitbreiden naar de private huurder
 • Energetische renovatiepremies: Gegarandeerde indexering, hoogste steun en renteloze renovatielening voor de laagste inkomens
 • Publiek-private samenwerking voor realisatie private, betaalbare en sociale woningen, lokale inventarisatie beschikbare panden en gronden
 • Regelluwte als norm, efficiëntere procedures, kortere vergunnings- en beroepsprocedures, alle attesten in 1 woningpas na 1 plaatsbezoek
 • Kernverdichting met respect voor de eigenheid van onze dorpen en steden
 • Groeipad bouw sociale woningen: Nieuw Bindend Sociaal Objectief met percentage private, betaalbare en sociale woningen in grote projecten, halvering wachttijd huurpremie
 • De particuliere verhuurder als partner: Energetische renovatiepremies en korting op onroerende voorheffing voor kleinschalige verhuurder
 • Vereenvoudiging regelgeving mobiele zorgwoningen, tijdelijke bestemmingswijziging assistentiewoningen, aanpassingspremie openstellen voor sociale huurders