NETWERK TEGEN ARMOEDE maakte een analyse

Door: Netwerk tegen Armoede
Vooruitgangstraat 323 b6 1030 Brussel
Tel: (00 32) 02 204 06 50 Mail: info@netwerktegenarmoede.be

Op 9 juni trekken we naar de stembus. De verkiezingen beloven een cruciaal moment te worden voor gelijke kansen. We maakten daarom een analyse van de verkiezingsprogramma’s van de 7 grote Vlaamse politieke partijen op basis van ons memorandum voor de website van één stem voor gelijke kansen. We schreven een gelijkekansendossier waarin we uiteenzetten hoe het thema armoede aan bod komt in de verschillende partijprogramma’s.

In deze en de volgende nieuwsbrief geven we je een analyse van de partijprogramma’s mee op basis van 10 focuspunten die belangrijk zijn om armoede structureel te kunnen bestrijden. We beginnen met de volgende 5 hefbomen: participatie van mensen in armoede, een menswaardig inkomen, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs. In de volgende nieuwsbrief focussen we op wonen, werk, mobiliteit, vrije tijd en digitalisering. Een aantal andere organisaties nam de programma’s onder de loep voor de thema’s gender, LGBTI+, racisme en handicap. De volledige analyse lees je op de website. 

 • 1. Participatie van mensen in armoede
  Het Netwerk tegen Armoede verbindt de strijd tegen armoede met de ervaringen van mensen in armoede. Een stem geven aan mensen in armoede om zowel het probleem te benoemen als oplossingen aan te reiken is cruciaal om armoede structureel te bestrijden en zo een menswaardig leven voor iedereen te garanderen (art. 23 Belgische Grondwet). CD&V, Groen en PVDA zijn vóór de participatie van mensen in armoede bij het beleid. N-VA, Open Vld, Vlaams Belang en Vooruit nemen geen expliciete standpunten in.
 • 2. Inkomen
  Een inkomen boven de armoedegrens is onontbeerlijk. Het is de belangrijkste hefboom tegen armoede en beschermt de koopkracht van de meest kwetsbare mensen. CD&V, Groen, PVDA en Vooruit beloven de nodige inspanningen om een inkomen boven de armoedegrens te verkrijgen; CD&V legt de focus op de uitkeringen met grootste kloof tot armoedegrens. Groen en PVDA leggen zowel de focus opminimumlonenals uitkeringen onder de armoedegrens. Vooruit voorziet een groeipad voor minimumlonen. Open Vld wil een indexering op nettolonen in plaats van brutolonen. N-VA pleit voor het niet langer indexeren van de laagste uitkeringen. Vlaams Belang en N-VA pleiten voor een voorwaardelijk sociaal zekerheidssysteem. Het armoederisico bij mensen met een migratieachtergrond zal daardoor verhogen. 
 • 3. Gezondheidszorg
  Ziek maakt arm en arm maakt ziek. De ongelijkheid in het gebruik van gezondheidszorg en de gevolgen ervan voor mensen in armoede wordt jaar na jaar bevestigd. Mensen in armoede hebben te maken met veel meer ongezonde levensjaren en zelfs vroegere sterfte. CD&V, Groen, PVDA en Vooruit pleiten voor een verplichte derdebetalersregeling bij huisartsen, tandarts, kinesist en logopedist, meer wijkgezondheidscentra en de automatische toepassing van de verhoogde tegemoetkoming. Bij Open VLD, N-VA en Vlaams Belang missen we een structurele en allesomvattende ambitie om gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te maken voor de laagste inkomens. 
 • 4. Kinderopvang
  Kinderopvang moet voor iedereen toegankelijk zijn. Kwalitatieve kinderopvang is een belangrijke hefboom in de strijd tegen (kinder)armoede. Open VLD en N-VA pleiten vóór de voorrangsregels aan werkende ouders in de kinderopvang. CD&V gaat niet in op de voorrang voor werkende ouders. Groen, PVDA en Vooruit pleiten voor meer/alle opvangplaatsen in de kinderopvang aan inkomenstarieven, en op termijn gratis kinderopvang. Vooruit wil dit o.a. realiseren via een hervorming van het Groeipakket (meer cash naar diensten). Deze voorstellen, positief voor mensen in armoede, mogen niet ten koste gaan van het Groeipakket en de financiële bedragen waarop gezinnen kunnen rekenen.
 • 5. Onderwijs
  Onderwijs kan een hefboom uit armoede zijn, maar is het op dit moment absoluut niet. Schoolkosten moeten beperkt blijven om ons onderwijs voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. De voorstellen van CD&V, N-VA en Open VLD hebben te weinig ambitie in verhouding met de uitdagingen. Het ontbreekt aan een plan rond kostendekkende schooltoelages en te weinig ondersteuning voor een kostendekkend schoolbeleid. Groen, PVDA en Vooruit pleiten voor betaalbaar onderwijs en de invoering van maximumfactuur (op termijn). Vlaams Belang pleit voor de invoering van een gediversifieerde maximumfactuur in het secundair onderwijs, al naargelang de studierichting, gekoppeld aan een gediversifieerde schooltoelage, maar ziet de uitbetaling van de schooltoelage in de vorm van onderwijskrediet of schoolsubsidies.

De volledige analyse van de partijprogramma’s lees je op de website
https://eenstemvoorgelijkekansen.be/analyse-armoede/

Deze analyse wordt weergegeven met uitdrukkelijke goedkeuring van
Netwerk tegen Armoede